Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

 

วิชาการผลิตสื่อภาพยนต์ระบบดิจิทัล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นางดุจชญา  มนเพ่งพินิจ

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) ,   วทบ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ครู ค.ศ. 2 (สอนคอมพิวเตอร์)

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

ประเภทวิช   เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัส 61112
หลักสูตรการผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล                       หลักสูตร  200  ชั่วโมง
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
       1. มีความรู้ ความเข้าใจ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัล การทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
       2. มีทักษะในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัล การทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง
       3. มีกิจนิสัยที่ดีในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัล การทำดนตรีประกอบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
       4. สามารถนำ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้
รายชื่อวิชาที่สอน
     รหัสวิชา  61112-01  การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัล            100 ชั่วโมง
     รหัสวิชา  61112-02  การทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง      100 ชั่วโมง

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร