Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

วิชาเครื่องปรับอากาศ

หมวดอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นายหทัยวุธ  แสงบุตร

วศม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) , วษบ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

ครู ค.ศ.2 (สอนเครื่องปรับอากาศ)

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม
สาขาวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัสหลักสูตร ๑๑๓1๐
หลักสูตรเครื่องปรับอากาศ                                                       หลักสูตร  200  ชั่วโมง
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
     1. ความรู้ เข้าใจ หลักการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
     2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องปรับอากาศ
          3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีวินัย
ความรับผิอชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัย
          4. สามารถนำความรู้  ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา 11305-01    วิชาไฟฟ้าทั่วไป                                          30 ชั่วโมง
รหัสวิชา 11310-01    วิชาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ          36 ชั่วโมง
รหัสวิชา 11303-03    วิชาเครื่องปรับอากาศ                                 134 ชั่วโมง

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร