Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

วิชาจีนเพื่อการสื่อสาร

หมวดพาณิชยกรรม

 

อาจารย์ผู้สอน น.ส.สิริพร สุทธิพธ์ันกูล

ศศ.บ.(ภาษาจีน)

วิทยากรสอนหมู่วิชาภาษาจีน

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม
สาขาวิชา  ภาษาต่างประเทศ
รหัส  2120๘
หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                           หลักสูตร  ๒00  ชั่วโมง
จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2. มีทักษะและสามารถ ใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3. เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชาที่สอน
          รหัสวิชา  21208-01    วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน       ๙๖ ชั่วโมง
          รหัสวิชา  21208-02    วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ            1๐๔ ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร