Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

วิชาเสื้อผ้าสตรี

หมวดคหกรรม

 

 

นางจันทนา  สินธพธนบุตร น.ส.รุจิรา   อินณรงค์
ค.ม.(บริหารการศึกษา), คศบ.(คหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย) ศศม.(คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน), คบ.(วัดผลการศึกษา), ปสว.คหกรรมศาสตร์
ครู ค.ศ. 2 (สอนผ้าและเครื่องแต่งกาย) ครู ค.ศ. 2 (สอนผ้าและเครื่องแต่งกาย) ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

ประเภทวิชา    คหกรรม
สาขาวิชา      แฟชั่นและสิ่งทอ

รหัส  31102
หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 2                                      หลักสูตร  200  ชั่วโมง 
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
     1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีและชุดติดกัน
  2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีและชุดติดกัน
  3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
  4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชาที่สอน
     รหัสวิชา 31102-01    วิชาเสื้อสตรี                            100   ชั่วโมง

       รหัสวิชา 31102-02   วิชาชุดติดกัน    100   ชั่วโมง 

ประเภทวิชา    คหกรรม
สาขาวิชา      แฟชั่นและสิ่งทอ

รหัส  31103
หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 3                                        หลักสูตร  200  ชั่วโมง 
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
     1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงและเสื้อสตรี
     2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงและเสื้อสตรี
     3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
     4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชาที่สอน
     รหัสวิชา 31101-01     วิชากระโปรงสตรี                        100 ชั่วโมง
     รหัสวิชา 31102-01    วิชาเสื้อสตรี                            100 ชั่วโมง

ประเภทวิชา    คหกรรม
สาขาวิชา      แฟชั่นและสิ่งทอ

รหัส  31104
หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 4                                        หลักสูตร  200  ชั่วโมง 
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีและกางเกงสตรี
2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีและกางเกงสตรี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชาที่สอน
     รหัสวิชา 31102-01    วิชาเสื้อสตรี                            100 ชั่วโมง
     รหัสวิชา 31101-02    วิชากางเกงสตรี                         100 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร