Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์

หมวดอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน  ร.ท.สุชาติ รั่งสันเทียะ

วทบ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วิทยากรสอนหมู่วิชาคอมพิวเตอร์

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

ประเภทวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัส 61107
หลักสูตร ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย                     หลักสูตร  200  ชั่วโมง
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
       1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่าย จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์
       2. มีทักษะในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่าย จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์
       3. ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานซ่อมคอมพิวเตอร์
       4. สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชาที่สอน
     รหัสวิชา  61101-01  หลักการระบบคอมพิวเตอร์ (Principle of Computer System) 36     ชั่วโมง
     รหัสวิชา  61101-02  ระบบปฏิบัติการ (Basic Operating System)           54      ชั่วโมง
     รหัสวิชา  61101-0๓  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program Using)   54      ชั่วโมง
     รหัสวิชา  61101-04  การบำรุงคอมพิวเตอร์(Computer Maintenance)        56 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร