Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

 

วิชาอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

หมวดพาณิชยกรรม

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

เล่มที่ 1 เรื่องอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ
เล่มที่ 2 เรื่อง เริ่มใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เล่มที่ 3 เรื่อง การจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นางดุจชญา  มนเพ่งพินิจ

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) ,   วทบ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ครู ค.ศ. 2 (สอนคอมพิวเตอร์)


 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม
สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสหลักสูตร ๒๑๑๐5
หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์                                   หลักสูตร  2๐๐  ชั่วโมง
จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจและการสร้างเว็บไซต์
2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์
3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความอดทน ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชาที่สอน
       รหัสวิชา 21๑04-01    วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น                 72 ชั่วโมง
       รหัสวิชา  21104-03    วิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ                56 ชั่วโมง
       รหัสวิชา  21104-04    วิชาการสร้างเว็บไซต์                     72 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร