Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

วิชาวิเคราะห์/เจียระไนพลอย

หมวดอุตสาหกรรม

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นายนายสมศักดิ์ กองแก้ว

ปกศ.สูง (ศิลปศึกษา)

ผู้สอนงานวิเคราะห์/เจียระไนพลอย

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

ประเภทวิชา  ศิลปกรรม
สาขาวิชา  ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
รหัสหลักสูตร  41106
หลักสูตรการเจียระไนพลอย                            หลักสูตร  200  ชั่วโมง
จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้
       1. มีความรู้การเจียระไนพลอย
2. รู้ทักษะการเจียระไน
3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเจียระไนพลอย
4. สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพเจียระไนพลอย
รายชื่อวิชาที่สอน
       รหัสวิชา 41106 - 01  วิชาการเจียระไนพลอย         200 ชั่วโมง
รหัสวิชา 41106 - 01
วิชาการเจียระไนพลอย       200 ชั่วโมง (ทฤษฎี 36 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 164 ชั่วโมง)

ประเภทวิชา  ศิลปกรรม
สาขาวิชา  ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
รหัสหลักสูตร 41105
หลักสูตรการตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี                      หลักสูตร  200  ชั่วโมง
จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้
       1. มีความรู้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี
2. มีทักษะในการตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี 
3. มีเจตคติทีดีต่อธุรกิจอัญมณี
   4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชาที่สอน
       รหัสวิชา 41105 - 01  วิชาการตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี           200 ชั่วโมง
รหัสวิชา 41105 - 01
วิชาการตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี        200 ชั่วโมง (ทฤษฎี 126 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 74 ชั่วโมง)

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร