Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

 

หมวดวิชาการพันมอเตอร์                

หมวดอุตสาหกรรม

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นายอมฤต ไทรงาม

วศบ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

ครู ค.ศ. 1 (สอนไฟฟ้ากำลัง)

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม
สาขาวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัสหลักสูตร ๑๑๓11
หลักสูตรการพันมอเตอร์                                                           หลักสูตร  200  ชั่วโมง
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
     1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และการโปรแกรม
          2. มีทักษะในการการพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และการโปรแกรม
          3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีวินัย
ความรับผิอชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัย
          4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา 11305-01    วิชาไฟฟ้าทั่วไป                                          30 ชั่วโมง
รหัสวิชา 11304-01    วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                         150 ชั่วโมง
รหัสวิชา 11311-01    วิชาการโปรแกรมและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า     20 ชั่วโมง
                                        กระแสสลับเบื้องต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร