Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

วิชาสร้างแบบเสื้อผ้า

หมวดคหกรรม

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นางฐาปนีย์ สมพรมทิพย์


ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)

ครู ค.ศ. 2 (สอนผ้าและเครื่องแต่งกาย)


 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

1. ความรู้/เข้าใจหลักการสร้างแบบ

2. ความรู้เรื่องผ้า/ทักษะในการใช้เครื่องมือ การสร้างแบบ

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาสร้างแบบเสื้อผ้า

5. นำไปประกอบอาชีพได้

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร