Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

วิชาด้านช่างโทรทัศน์

หมวดวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน น.ต.วิชัย เปลี่ยนสุวรรณ

ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)

วิทยากรสอนหมู่วิชาอิเล็คทรอนิกส์

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม
สาขาวิชา  อิเล็กทรอนิกส์
รหัสหลักสูตร ๑๑2๐6
หลักสูตรช่างโทรทัศน์ชั้นต้น                                                      หลักสูตร  200  ชั่วโมง
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม การทำงานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ ดาวเทียม และงานบริการอิเล็กทรอนิกส์
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด ทดสอบการทำงานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ ดาวเทียม วิเคราะห์อาการเสีย งานบริการ และการติดตั้งจานรับดาวเทียม
3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบครอบ ปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
          4. สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือประกอบอาชีพได้
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา ๑1202-01    วิชาเครื่องรับโทรทัศน์                                  90 ชั่วโมง
รหัสวิชา 11202-02    วิชาการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม           38 ชั่วโมง
รหัสวิชา 11202-03    วิชางานบริการอิเล็กทรอนิกส์                          72 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร