หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร 200 ชั่วโมง  6 ประเภทวิชา

1.       ประเภทวิชาคหกรรม

          1.1      หลักสูตรขนมอบ

          1.2      หลักสูตรอาหารไทย                         

          1.3      หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 3    

          1.4      หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 4                       

          1.5      หลักสูตรผลิตภัณฑ์งานผ้า          

          1.6      หลักสูตรแต่งผมสตรี                

          1.7      หลักสูตรซอยผมสตรี

          1.8      หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ          

          1.9      หลักสูตรจัดดอกไม้ ใบตอง และแกะสลัก

          1.10    หลักสูตรงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

2.       ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

          2.1      หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

          2.2      หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย

          2.3       หลักสูตรนวดฝ่าเท้า

3.       ประเภทวิชาศิลปกรรม   

          3.1      หลักสูตรวิชาการวาดภาพลายเส้น          

          3.2      หลักสูตรวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณี

          3.3      หลักสูตรเจียระไนพลอย  

4.       ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

          4.1      หลักสูตรช่างโทรทัศน์ชั้นต้น                 

          4.2      หลักสูตรการพันมอเตอร์                     

          4.3     หลักสูตรเครื่องทำความเย็น

          4.4      หลักสูตรเครื่องปรับอากาศ         

5.       ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            5.1      หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

          5.2     หลักสูตรการผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล

          5.3      หลักสูตรคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ     

6.       ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

          6.1      หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน   

          6.2      หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

          6.3      หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์