กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน

โดย ครูแผนกเสริมสวยและวิทยากรแผนกตัดผมชาย

.สวนสมเด็จย่า เขตคลองสาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

     

  ิ