ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาวิชานวดแผนไทย

.ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563