จาก มติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ปิดสถานศึกษา และสถานบริการทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม ทางโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก) หยุดการเรียนการสอน ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อลดอัตราการติดเชื้อไวรัส covid-19