ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2508 ใช้ชื่อว่า สำนักฝึกอาชีพช่างไฟฟ้า วิทยุและโทรทัศน์ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลราชบพิธ ตำบลพระนคร อำเภอพระนคร สังกัดงานการศึกษาพิเศษ กองโรงเรียน สำนักการศึกษา โดยเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตร 1 ปี เรียนรวมทั้งช่างไฟฟ้า วิทยุและโทรทัศน์ เรียนในโรงเรียนเป็นเวลา 9 เดือน และฝึกงานตามโรงงานหรือสถานประกอบการ
3 เดือน จุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

.. 2517 โรงเรียนได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ ติดกับสวนธนบุรีรมย์ ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ของโรงเรียนตกแต่งสวนเดิมที่ได้ยุบเลิกไป โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนฝึกอาชีพช่างไฟฟ้า วิทยุและโทรทัศน์

.. 2522 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งที่แขวงสีลม เขตบางรัก ติดกับสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา เป็นอาคารแบบ สนศ. 4 ชั้น บนเนื้อที่ 143 ตารางวา ของโรงเรียนวัดม่วงแคเดิม ที่ได้ย้ายออกไปตั้งที่ถนน
เจริญกรุง และเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตร
5 เดือน 600 ชั่วโมง

.. 2528 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นระยะสั้น 360 ชั่วโมง สอนในภาคปกติ และเปิดสอนภาคค่ำ หลักสูตร 180 ชั่วโมง

.. 2532 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)สังกัดฝ่ายการศึกษานอกระบบโรงเรียน กองโรงเรียน สำนักการศึกษา

.. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น บนเนื้อที่ 60 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 203 ตารางวา พร้อมขอเลขที่ตั้งโรงเรียนเป็นเลขที่ 99 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

.. 2535 ได้โอนย้ายโรงเรียนจากสำนักการศึกษา มาสังกัดสำนักจัดตั้งขึ้นใหม่ สังกัดฝ่ายการศึกษาอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาชุมชนและปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักพัฒนาสังคม

.. 2541 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ โดยเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 402 ชั่วโมง ในภาคปกติ และ 201 ชั่วโมง ในภาคค่ำ

.. 2546 โรงเรียนได้เป็นหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามคำสั่งและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีภารกิจในระยะแรกเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง หลักสูตรหลากหลายตามความต้องการของชุมชนและประชาชนที่สนใจ โดยเรียนในวันอาทิตย์เต็มวันหรือในวันจันทร์-ศุกร์ ภาคค่ำ

.. 2548 ได้เปลี่ยนหลักสูตรให้มีความหลากหลายขึ้นโดยปรับเปลี่ยนหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มเติมเป็น 60 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง และ150 ชั่วโมง

.. 2557 เพิ่มภารกิจโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปิดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

           .. 2557-ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนหลักสูตรให้มีความหลากหลายขึ้นโดยปรับเปลี่ยนหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะเป็น 200 ชั่วโมงรวม 6 ประเภทวิชา  คหกรรม  อุตสาหกรรม  พานิชยกรรม  ศิลปกรรม  อุตสาหกรรมการท่องเทียว และเทคโนโลยีสารสนเทศ