สโมสรโรตารีร่วมกับครูและนักศึกษา

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

ออกหน่วยบริการประชาชน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์