โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก) จัดให้มีมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบาย

เร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร

 ด้วยวิธีการพ่นละอองน้ำ เพื่อดักจับฝุ่น