อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทศาสตร์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

   J อัตลักษณ์

        วิชาชีพชำนาญ  บริการด้วยใจ

   J เอกลักษณ์ 

       สร้างอาชีพสู่ชุมชน

    J คำขวัญ

        ทักษะความรู้คู่คุณธรรม  นำวิชาชีพไปพัฒนาตนเองและสังคม

    J  ปรัชญา

       วิชาชีพคือเส้นทางสู่อาชีพที่มั่นคงของชีวิต

    J วิสัยทัศน์

         มุ่งพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน ใช้หลักธรรมมาภิบาล โดยทีมงานมืออาชีพ

    J พันธกิจ

 1. ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน

           2. ให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพ

 3. เป็นศูนย์สารสนเทศตลาดแรงงานและวิจัยด้านประกอบอาชีพอิสระ

 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 5. การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

 6. ส่งเสริมการบริการชุมชนตามนโยบายกรุงเทพมหานคร