Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายวิชา 200 ชม.
ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น
เครื่องทำความเย็น
เครื่องปรับอากาศ
การพันมอร์เตอร์
ภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน
ภาษาจีนเพื่อการสือสาร
เสื้อผ้าสตรี2
เสื้อผ้าสตรี3
เสื้อผ้าสตรี4
การจัดดอกไม
แต่งผมสตรี
ซอยผม
ตัดผมสุภาพบุรุษ
เจียระไนพลอย
การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณ
วาดภาพลายเส้น
นวดแผนไทย
สปาผิวกาย
อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
การผลิตสื่อภาพยนต์ระบบดิจิทัล
 
รายวิชา 60,75.90.150 ชั่วโมง
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนวิชาชีพ
1. ชาย- หญิง อายุ 14 ปี ขึ้นไป มีความรู้โดยอ่านออกเขียนได้
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชานั้นๆ
4.ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
5. ผู้สมัครเรียนวิชาช่างโทรทัศน์สีจะต้องมีความรู้ในวิชาช่างวิทยุมาแล้ว
6. ผู้สมัครเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้ขั้นต่ำ มัธยมปีที่ 3 และมีพื้นฐานทางด้านพิมพ์สัมผัส
7. ผู้สมัครเรียนวิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์จะต้องมีความรู้ขั้นต่ำมัธยมปีที่ 3
    หรือเทียบเท่าขึ้นไปและผ่านการเรียนรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์มาแล้ว
 

หลักฐานที่ใช้สมัครเรียน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน รายวิชาละ 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รายวิชาละ 1 ใบ
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ต่อ 1 รายวิชา
4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน

*ค่าสมัคร 5 บาท
*ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท(สำหรับที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และไทยสปา ค่ำบำรุงฯ 300 บาท)

สรุปค่าใช้จ่าย
- 105 บาท สำหรับวิชาทั่วไป
- 305 บาท สำหรับที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไทยสปา

หมายเหตุ : รายวิชาที่สมัครเรียนควบค่าใช้จ่ายจะเป็น 2 เท่า

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร