จำนวนบุคลากร      ข้าราชการครู      ข้าราชการสามัญ   ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว และวิทยากร
 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)  ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  ระดับ วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
  ข้าราชการครู        
1 นายสมชาย  ทิพย์มณเฑียร ผู้อำนวยการ คศ.3 ปวส. (ไฟฟ้ากำลัง) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ผู้อำนวยการโรงเรียน
        อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  รบ.(รัฐศาสตร์)  
        ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)   คอ.ม.(ไฟฟ้า)  
2 นางอัญธิกา  วีระวงศ์ รองผู้อำนวยการ คศ.2 ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) รองผู้อำนวยการโรงเรียน
        ค.บ.(อาหารและโภชนาการ)  
3 นายอมฤต   ไทรงาม ครู คศ.1 วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สอนพันมอเตอร์
        ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)    
4 - ว่าง - -   - สอนวิชาช่างโทรทัศน์,ช่างเครื่องเสียง
5 - ว่าง - -   - สอนวิชาช่างวิทยุ,ช่างเครื่องเสียง
6 นายหทัยวุธ   แสงบุตร ครู คศ.2 วศม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สอนเครื่องทำความเย็น
        วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สอนเครื่องปรับอากาศ
7 - ว่าง - -   -  
           
8 นางจันทนา  สินธพธนบุตร ครู คศ.2 ค.ม.(บริหารการศึกษา) สอนเสื้อผ้าสตรี 4  , ผลิตภัณฑ์งานผ้
        คศบ.  
        (คหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย)  
9 - ว่าง - -   - สอนวิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์และ
10 นางดุจชญา   มนเพ่งพินิจ ครู คศ.2 ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) สอนอผลิตสื่อภาพยนต์ระบบดิจิทัล
        วทบ.(คอมพิวเตอร์) สอนอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์
        ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สอนคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศฯ
      อวท.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  รวม  6 ตำแหน่ง (ว่าง 4 ตำแหน่ง)      
  ข้าราชการสามัญ        
11 น.ส.สมฤทัย   เชิดเกียรติสกุล เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญ ร.บ.(รัฐศาสตร์บัณฑิต) ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ  การเงิน พัสดุ
  รวม  1  คน   งาน    
  ลูกจ้างประจำ        
12 นายสุธน   ทวีสุข พนังงานสถานที่   มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง
13 นายสุทธี    อาทิตย์ตั้ง พนังงานสถานที่   มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง
14 นายสมศักดิ์  กองแก้ว ผู้สอนเจียระไนพลอย   ปกศ.สูง(ศิลปศึกษา) สอนวิชาช่างเจียระไนพลอย
          สอนวิชาวิเคราะห์อัญมณี
15 นางสาวรุจิรา   อินณรงค์ ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์   ปวส.(คหกรรมศาสตร์) สอนเสื้อผ้าสตรี 3
        คบ.(วัดผลการศึกษา)  
16 น.ส.กัญจน์นิกข์  พนิตเจริญสุขยิ่ ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์   บธ.บ.(การตลาด) สอนซอยผมสตรี , สอนแต่งผมสตรี
17 นายนิวัฒน์   สิงห์ชู พนักงานขับรถยนต์   มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
  รวม  6  คน        
จำนวนบุคลากร      ข้าราชการครู      ข้าราชการสามัญ   ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว และวิทยากร
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)  ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง    วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
  วิทยากร        
18 นางสุภาพร  พานิชนก วิทยากรสอนวิชาอาหาร   ค.บ.(คหกรรม) สอนอาหารไทย
    และโภชนาการ      
19 นางสาวศุภาศรี  ผ่องสว่าง วิทยากรสอนวิชาอาหาร   ค.บ.(คหกรรม) สอนขนมอบ
    และโภชนาการ   ปวส.(อาหารและโภชนาการ)  
20 นางสาวเครือมาศ  พุทธวงค์ วิทยากรสอนหมู่วิชา   ศ.ศ.บ.(พัฒนาชุมชน) สอนการจัดดอกไม้ ใบตองฯ ,
    ศิลปประดิษฐ์   ปวท.(บัญชี) วิชาศิลปะประดิษฐ์
21 นางนภาพรรณ  ชูนิยม วิทยากรสอนหมู่วิชา   ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ) สอนวิชาม้วนผม ,วิชาซอยผม
    ธุรกิจและบริการ   ปวส.(เทคโนโลยีความงาม)  
22 นางสาวสิริพร  สุทธิพันธ์กูร วิทยากรสอนหมู่วิชา   ศศ.บ.(ภาษาจีน) สอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
    ธุรกิจและบริการ      
23 นางวราภรณ์  หมอยา วิทยากรสอนวิชา   บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) สอนวิชานวดแผนไทย,สปาผิวกาย
    การแพทย์ฯ   ปวส.(บริหาร)  
24 น.ต.วิชัย  เปลี่ยนสุวรรณ วิทยากรสอนหมู่วิชา   ร.บ.(บริหารรัฐกิจ) สอนวิชาช่างโทรทัศน์
    อิเล็กทรอนิกส์   ปวส.(โทรคมนาคม)  
25 นายวิศรุต    นันทวิญญู วิทยากรสอนหมู่วิชา   ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) สอนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวั
    ภาษาอังกฤษ      
26 ร.อ.สุชาติ  รั่งสันเทียะ วิทยากรสอนหมู่วิชา   วทบ.(คอมพิวเตอร์) สอนวิชาซ่อมคอมพิวเตอร์
    คอมพิวเตอร์      
27 นางสาวอุมาภรณ์  โตอนันต์ วิทยากรสอนหมู่วิชา   ปวส. สอนวิชาตัดผมชาย
    ธุรกิจและบริการ      
           
           
           
           
           
           
  รวม  10  คน