ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

อาคาร

ชั้นที่

ภาพห้อง

สอนวิชา

4

1

20150711_133155.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-ใช้งานควบคุมเครื่องเสียงในงานประชุม

 จัดกิจกรรรมต่าง ของโรงเรียน และกิจกรรม

  จากหน่วยงานอื่น

4

1

20150711_133125.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอน วิชาสปากาย และ

 วิชาการนวดแผนไทย

4

1

20150711_133220.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ใช้งานประชุมและจัดกิจกรรมของโรงเรียน

 และกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น

-จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช.

-ห้องโสตทัศนูปกรณ์

-ห้องจริยศึกษา

 

4

2

20150711_132852.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอน วิชา ตัดผมสุภาพบุรุษ

 

อาคาร

ชั้นที่

ภาพห้อง

สอนวิชา

4

2

20150711_132902.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษใน

 งานธุรกิจท่องเที่ยวและวิชาภาษาอังกฤษใน

 ชีวตประจำวัน

-จัดเก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน

4

2

20150711_132910.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอน ภาษาจีนเพื่อการ

 สื่อสาร,วิชาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ

 ท่องเที่ยวและวิชาภาษาอังกฤษใช้ใน

 ชีวิตประจำวัน

4

2

20150711_132919.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา แต่งผมสตรีและ

 วิชาซอยผมสตรี

 

4

2

20150711_132926.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา แต่งผมสตรีและ

 วิชาซอยผมสตรี

 

 

 

 

 

อาคาร

ชั้นที่

ภาพห้อง

สอนวิชา

4

2

20150711_132935.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา แต่งผมสตรีและ

 วิชาซอยผมสตรี

 

4

2

20150711_132944.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา แต่งผมสตรีและ

 วิชาซอยผมสตรี

 

4

3

20150711_132549.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา เครื่องปรับอากาศ

 และวิชา เครื่องทำความเย็น

 

4

3

20150711_132557.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา เสื้อผ้าสตรี 3

 

 

 

 

 

อาคาร

ชั้นที่

ภาพห้อง

สอนวิชา

4

3

20150711_132606.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา เสื้อผ้าสตรี 3

4

3

20150711_132612.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่ได้จัดการเรียนการสอน เนื่องจาก

  ข้าราชการครูเลื่อนตำแหน่งเป็น

  รองผู้อำนวยการ

 

4

3

20150711_132620.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่ได้จัดการเรียนการสอน เนื่องจาก

  ข้าราชการครูเลื่อนตำแหน่งเป็น

  รองผู้อำนวยการ

4

3

20150711_132627.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา เสื้อผ้าสตรี 2

เสื้อสตรี 3 วิชาเสื้อผ้า 4 และ

ผลิตภัณฑ์งานผ้า

 

 

 

 

อาคาร

ชั้นที่

ภาพห้อง

สอนวิชา

4

3

20150711_132634.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา เสื้อผ้าสตรี 2

เสื้อสตรี 3 วิชาเสื้อผ้า 4 และ

ผลิตภัณฑ์งานผ้า

 

4

4

20150711_132339.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใช้เป็นห้องสมุด และห้องวิทยบริการใน

  การจัดเรียนการสอนระดับ ปวช.

 

4

4

20150711_132346.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดการเรียนการสอนวิชา จัดดอกไม้ ใบตอง

  และแกะสลัก วิชาศิลปะประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

 

4

4

20150711_132401.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา การพันมอเตอร์

 

 

 

 

อาคาร

ชั้นที่

ภาพห้อง

สอนวิชา

4

4

20150711_132415.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-ห้องเรียนวิทยาศาตร์ ระดับ ปวช.

4

4

20150711_132422.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดการเรียนการสอนวิชา ช่างโทรทัศน์

  ชั้นต้น

 

4

4

20150711_132430.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน

 

6

1

20150711_133037.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา ขนมอบและ

 วิชาอาหารไทย

 

 

 

 

อาคาร

ชั้นที่

ภาพห้อง

สอนวิชา

6

2

20150711_132739.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา

6

2

20150711_132758.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ห้องรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและห้อง

  วัดผลและประเมินผล ระดับชั้น ปวช.

 

6

3

20150711_132520.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ห้องพยาบาล ห้องแนะแนวและห้องเวร

 รักษาความปลอดภัย ระดับชั้น ปวช.

 

6

3

20150711_132528.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี

 

 

 

 

 

อาคาร

ชั้นที่

ภาพห้อง

สอนวิชา

6

3

20150711_132535.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา เจียระไนพลอย

6

4

20150711_132311.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดการเรียนการสอนวิชา อินเตอร์เน็ตและ

  การสร้างเว็บไซต์ วิชาการผลิตสื่อภาพยนต์

  ระบบดิจิทัล และวิชาคอมพิวเตอร์และ 

  ระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

6

4

20150711_132318.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดการเรียนการสอนวิชา อินเตอร์เน็ตและ

  การสร้างเว็บไซต์ วิชาการผลิตสื่อภาพยนต์

  ระบบดิจิทัล และวิชาคอมพิวเตอร์และ 

  ระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา ระดับชั้น ปวช.

6

4

20150711_132326.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา ช่างซ่อม

 คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

 

 

 

 

 

อาคาร

ชั้นที่

ภาพห้อง

สอนวิชา

6

5

20150711_132215.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป(excel ,powerpoint ,SPSS)

- ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.

6

5

20150711_132222.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป(excel ,powerpoint ,SPSS)

- ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.

6

5

20150711_132222.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ห้องประชุม

6

6

20150711_132148.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ห้องพัสดุ 3

 

 

 

 

 

อาคาร

ชั้นที่

ภาพห้อง

สอนวิชา

6

6

20150711_132132.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

- ห้องเรียน ระดับชั้น ปวช.

6

6

20150711_132121.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดการเรียนการสอนวิชา วาดภาพลายเส้น

 และวิชาวาดภาพวิจิตรศิลปื